Lumens Coaching & mediation

coaching werkgerelateerde problemen, bemiddeling conflicten werk/privé, mediation Leiderdorp, coaching Leiderdorp, familiemediation, RET, Rationeel Emotieve Therapie


PRIVACYSTATEMENT

Privacystatement

Privacy & Gedragscode

Lumens Coaching & Mediation werkt conform de vereisten van de AVG mei 2018. Indien u client wordt, geeft u schriftelijk toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens en ontvangt u het bijbehorend privacyformulier. Lumenscoaching werkt volgens de beroepscode van BAMW (Beroepsregister voor Agogen en Maatschappelijkwerkers) https://www.registerplein.nl/registers/register-maatschappelijk-werkers/beroepscode-mw/

Wij zien bescherming van uw privacy als de basis van de vertrouwensrelatie die we met u  aangaan. U kunt er dan ook op vertrouwen dat we zo zorgvuldig mogelijk met uw persoonsgegevens omgaan.
Bij uw aanmelding bij Lumenscoaching krijgen wij van u of uw verwijzer (bijvoorbeeld uw werkgever of de bedrijfsarts) de daarvoor benodigde persoonsgegevens. Wanneer u een traject start bij Lumenscoaching wordt natuurlijk een dossier aangelegd. Lumenscoaching verzamelt daarbij alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van haar taken.

Persoonsgegevens

We willen zorgvuldig omgaan met de door u geleverde persoonsgegevens en u vertellen hoe we hier mee omgaan. Als u na het lezen van onderstaande tekst nog vragen heeft, stuur dan een bericht naar info@lumenscoaching.nl. 

De wet noemt onderstaande gegevens “ persoonsgegevens” en zegt dat we die alleen mogen gebruiken als we precies uitleggen waarom en hoe we ze gebruiken. Navolgend vindt u hierover informatie.

Welke persoonsgegevens worden bewaard?

Voor- en achternaam van cliënten en van opdrachtgevers

Adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres

Factuurgegevens

Als u een coaching of conflictbemiddelingstraject volgt, komen daar nog bij:

Geboortedatum en data van begeleiding.

Medische en psychosociale gegevens ten behoeve van de begeleiding en dossiervoering.

Waarvoor worden de gegevens gebruikt?

Facturering en afhandelen van betaling.

De mogelijkheid te bellen of mailen indien nodig voor de voortgang van de dienstverlening. 

Voor aangifte bij de Belastingdienst.

Ten behoeve van de dossiervorming en nodige verslaglegging.

 

Bewaartermijn

Cliëntendossiers worden, conform wettelijke vereisten, minimaal 2 jaar bewaard. Administratieve gegevens worden minimaal 7 jaar bewaard. Daarna worden de gegevens, inclusief eventuele back-ups, op veilige wijze vernietigd.

Hoe gaan we om met deze gegevens?

De digitale intake- en de eindrapportage vult Lumenscoaching met uw toestemming in of samen met u. U geeft toestemming aan wie inzagerecht hebben in uw rapportages. 

Lumenscoaching heeft de plicht tot geheimhouding van informatie over u en de omstandigheden. Wij vragen altijd uw toestemming om informatie te vragen of te verschaffen aan, te overleggen met, of een terugkoppeling te geven aan derden over u. Wij bespreken van te voren de inhoud van de informatie met u.

 

Beveiliging

Uw persoonlijke gegevens worden beveiligd opgeslagen, zodanig dat ze ontoegankelijk zijn voor derden. Persoonlijke gegevens worden alleen met anderen gedeeld als daarvoor uitdrukkelijk toestemming is gegeven door de cliënt. Ook het gebruik van email als communicatiemiddel moet door de cliënt worden goedgekeurd. Zo niet, dan wordt in overleg een andere wijze van informatieoverdracht gekozen.

Wat zijn de rechten van de cliënt?

U hebt altijd het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Lumenscoaching. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: info@lumenscoaching.nl

Klachten inzake wet persoonsgegevens

De cliënt heeft het recht een klacht in te dienen als Lumenscoaching bovengenoemde niet naleeft. Dit kan bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, via de volgende link https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap

Adresgegevens: Lumenscoaching

Marlies Lumens

Haaghuishof 18, 2352 SW Leiderdorp

www.lumenscoaching.nl

info@lumenscoaching.nl

M. 06 21854170